RSS feed
Facebook профил
Idea Studio Ltd YouTube channel
Google профил
Idea Studio on Foursquare
English version
2010-04-14

С цел максимална прозрачност и доверие между Идея Студио ООД и нашите клиенти (настоящи и бъдещи), публикуваме по-долу примерен Договор за услуга, използван при по-малки проекти / поръчки.

* * *

Днес, …………........... г. в гр. Пловдив, между: ........................................................... ……………..............…...............................… представен/а от ...……………………………..............……....................... наричан по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ и “Идея СТУДИО“ ООД, гр. Пловдив, Комета 11, Тел.: 032 / 26 00 96, БУЛСТАТ / ЕИК 160 114 568 , представена от Управителя Борислав Арапчев, наричана по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши следното: .................………………………….........………… …………………………………………….................……… ………….....…………………………..................……… ……………............…………….....................…

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

2.1. За изпълнението на договора Възложителят ще изплати сума в размер на …………….......................……… .................................. …………………………………………………..............лв., с което резултатите от договора се считат за приети. Заплащането е както следва:
2.2. При подписване на настоящия договор аванс в размер от 50 % от цената на договора.
2.3. При предаване на извършената поръчка остатък в размер от 50 % от цената на договора.
2.4. Възложителят има право да получи поръчаната и заплатена услуга.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3.1. Да изпълни поръчаната от Възложителя услуга, съгласно предмета на настоящия договор.
3.2. Да получи описаното в т. II. възнаграждение.

IV. СРОК НА ДОГОВОРА

4.1. Срокът за изпълнение на договора е …………………..............................................

ПРЕКРАТЯВАНЕ

5.1. Страните по този договор ще приключат договора с изтичането на договора му. 5.2. За всички условия, права и задължения, които изрично не са уредени с този договор се прилага действуващата законова база и общото българско гражданско законодателство. Настоящият договор е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 

 * * * 

Можете да използвате този образец във вашата работа.  


Idea Studio Ltd. BG

SEO и Web ключови думи:

10981 пъти разгледано. | Facebook | Twitter | Google Bookmarks

Google коментариОще от: Договори
Вие сте се озовали тук, вероятно защото сте търсили в интернет по следния начин:

- DOGOVOR ZA USLUGA или
- ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

 

 
   

Новини
Оптимизиране на Lily.bg

Нова лендинг страница за Ревита ООД

Среща с Дан Петрович в София


Отзиви
Здравей, Борислав,По идея на Георги Моллов направихме сертификати, освен за най-добрите участници в курса по SEO и за нашите лектори. Със закъснение, но с благодарности за оказаната помощ, ти изпращаме твоята грамота.С пожелания за много успешни начинания,Ина Добрилова Administrative and Marketing AssociateTelerik Academy for Software EngineersP.S. Академията на Телерик организира безплатни курсове по програмиране за начинаещи софтуерни инженери, както и редица други безплатни семинари и об ...

Уеб дизайн и SEO
ключови думи

DMCA.com

 


 

2003 - 2014 (c) Идея Студио ООД.
Всички права запазени.
Sitemap
|